OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanując prawo do prywatności wszystkich osób, które udostępniły Olavion Sp. z o.o. swoje dane osobowe, w tym dane kontrahentów oraz ich pracowników, informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Olavion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Siennicka 25 znajdują się w poniższych klauzulach.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

na temat przetwarzania danych osobowych zawartych

w korespondencji e-mail prowadzonej z Olavion Sp. z o.o.

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Olavion Sp. z o.o.

Administrator

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Olavion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-758, ul. Siennicka 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531501, posiadającą nr NIP: 8943057526, REGON: 360100027, o kapitale zakładowym 230 000,00 PLN.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 3. Jeżeli zwróci się Pani/Pan do nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.
 4. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Olavion sp. z o.o., przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osób fizycznych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do Olavion Sp. z o.o.

Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób fizycznych reprezentujących Kontrahenta pracowników Kontrahenta skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowy

Kontrahent zobowiązuje się przekazać do zapoznania treść niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim swoim pracownikom, których dane osobowe zostaną przekazane Olavion w związku z realizacją niniejszej umowy.

Administrator

Olavion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Siennickiej 25, tel. +48 533-048-468, adres e- mail: sekretariat@olavion.pl, informuje osoby fizyczne reprezentujące Kontrahenta oraz pracowników Kontrahenta skierowanych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, że jest Administratorem ich danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w następujących celach:

 • zawarcia, realizacji i zakończenia niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. rozliczenie faktur lub rachunków, prowadzenie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • kontaktowania się z Kontrahentem i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.

Odbiorcy danych

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. banki, sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Informacja o wymogu podania danych

 1. Podanie danych osobowych osób reprezentujących Klienta jest warunkiem umownym i koniecznym w celu zawarcia i realizacji umowy.
 2. Podanie danych osobowych pracowników Klienta jest dobrowolne, ale może być obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy pracownikiem a  Klientem i może być konieczne do prawidłowej realizacji umowy.
 3. Dane osobowe pracowników Klienta są przekazywane Administratorowi przez Wykonawcę.

Prawa osób fizycznych

 1. Osobom fizycznym przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail podany w pkt. 2 lub listownie na adres siedziby Administratora.

Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG

Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

Administrator

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olavion Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk, tel. +48 533-048-468, adres e-mail: sekretariat@olavion.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast pozostałe dane, np. zdjęcie, dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w liście motywacyjnym, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 2. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawrze Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, niepełnosprawności) konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania i możliwość odwołania zgody

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 2. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 3. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na podany w pkt 1 adres mailowy Administratora.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób fizycznych

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany w pkt 1 lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez jest Olavion Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-705 Gdańsk na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Dyspozytor całodobowy +48 729 059 124 dyspozytor@olavion.pl

https://www.basketballplayershop.com, https://www.cavaliersplayeronline.com, https://www.warriorsplayeronline.com, https://www.collegeplayersshop.com, https://www.collegebasketball-online.com, https://www.celticsplayershop.com, https://www.bullsplayershop.com, https://www.heatplayershop.com, https://www.bucksplayershop.com, https://www.knicksplayershop.com, https://www.76ersplayershop.com, https://www.nuggetsplayershop.com, https://www.clippersplayershop.com, https://www.lakersplayershop.com, https://www.grizzliesplayershop.com, https://www.sunsplayershop.com, https://www.kingsplayershop.com, https://www.jazzplayershop.com, https://www.jordangearonline.com